Maandelijks archief: juli 2020

Hoop met Bach (seizoen 1)

De serie ‘Hoop met Bach’ bespreekt elke aflevering een andere cantate van J.S. Bach. Zijn muziek biedt ons hoop en rust in deze tijd. Ds. G.J. Baan geeft in elke aflevering vanuit de pastorie een toelichting. De laatste, extra aflevering, is een samenvattende aflevering die door ds. G.J. Baan wordt toegelicht en gespeeld op het orgel in de Bethelkerk Rotterdam.

Alle afleveringen van Hoop met Bach het 1e seizoen vindt u hieronder en natuurlijk ook op ons YouTube kanaal.

Hoop met Bach – Extra aflevering (samenvattende aflevering seizoen 1)

In deze samenvattende en afrondende aflevering blikken we terug op de behandelde cantates in het seizoen 2020. Dit aan de hand van zeven centrale thema’s met bijpassende koraalvoorspelen uit het Orgelbüchlein van Bach, die door ds. G.J. Baan worden toegelicht en gespeeld: gebed vanuit nood en zorg (BWV 639); sterven en dood (BWV 643); zonde (BWV 622); vreugde en troost door Christus (BWV 610); de Heere Jezus als Zaligmaker (BWV 601); vertrouwen op Gods leiding (BWV 642) en Hemelse vreugde (BWV 641).

Hoop met Bach – Alle afleveringen seizoen 1 terugkijken

Kijk hieronder alle afleveringen terug van het eerste seizoen van Hoop met Bach. We wensen u Gods zegen bij het kijken en luisteren. Heeft u vragen over de afleveringen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 1:

In deze 1e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 32 ‘Liebster Jesu, mein Verlangen.’ In de derde magische aria ‘Nun verschwinden alle Plagen’ (“Nu verdwijnen alle plagen’) zet Bach de pijn van nu tegenover de hoopvolle toekomst.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 2:

In deze 2e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 56: ‘Ich will den Kreuzstab gerne tragen’ (‘Ik will de kruisstaf gaarne dragen’). De cantate spreekt van het verlangen en de bereidheid het levenskruis achter Jezus aan te dragen. De tweede ontroerende Aria verklankt het reikhalzend uitzien naar een toekomst zonder zorg en nood. Het prachtige slotkoraal zingt over het aankomen in de veilige haven bij de ‘wonderschone’ Jezus.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 3:

In deze 3e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 81: ‘Jesus schläft, was soll ich hoffen?‘ (‘Jezus slaapt, wat moet ik hopen?‘). In deze cantate worden, naar aanleiding van het verhaal van de storm op zee (Matth. 8), de levenszorgen geplaatst tegenover Jezus’ almacht en trouw. Hij staat garant voor de veilige aankomst van de gelovigen in de haven van het behoud!

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 4:

In deze 4e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 42: ‘Am Abend aber desselbigen Sabbats“ (‘En op de avond van die sabbat‘). Deze opstandingscantate verwijst naar het verhaal uit Johannes 20, waar Jezus Zijn bange discipelen, die met elkaar achter gesloten deuren zitten, opzoekt, troost en bemoedigt. De ontroerende Aria: ‘Jesus ist ein Schild der Seinen’ (‘Jezus is een Schild van de Zijnen’) benadrukt de enige hoop die Zijn kinderen ècht hebben.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 5:

In deze 5e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 6: ‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden‘ (‘Blijf bij ons, want het zal avond worden’). Deze Paascantate verwijst naar het verhaal uit Luk. 24, waar de Heere Jezus Zich bij de twee verwarde Emmaüsgangers voegt en op hun vraag ‘Bleib bei uns…’ met hen meegaat in huis. Daar ervaren zij Jezus’ troost en onderwijs. De schitterende cantate van zes delen verklankt meermalen de ontroerende vraag om Jezus’ blijvende aanwezigheid, juist in moeilijke tijden als nu.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 6:

In deze 6e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 99: “Was Gott tut, das ist wohlgetan” (“Wat God doet, dat is welgedaan”). In de cantate wordt gezongen over vertrouwen in de weg die de Heere voor Zijn volgelingen heeft uitgestippeld. Deze gaat niet altijd over rozen, maar is wel het beste pad. Op majestueuze wijze verklankt Bach de troost en rust die er voor de christen is bij het berusten in Gods weg en het aanbidden van Gods leiding in het leven.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 7:

In deze 7e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 35: “Geist und Seele sind verwirret” (“Geest en ziel zijn verward”). Muziek en tekst spreken over de Heere als een God Die wonderen doet. Dit naar aanleiding van de genezing van de doofstomme man door de Heere Jezus. De cantate bestaat uit twee hoofddelen, beide door een instrumentaal deel begonnen. In deze grandioze openingsdelen speelt het orgel een virtuoze hoofdrol. Ook de overige delen bezingen vertrouwen in Gods almacht. In de moeilijke coronacrisis moeten we het steeds weer daarvan verwachten.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 8

In deze 8e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 44: “Sie sollen euch in den Ban tun” (“Zij zullen u in de ban doen”). De titel verwijst naar Joh. l6:2, waar de Heere Jezus voorzegt dat de discipelen moeite zullen ervaren. Dit in navolging van Hemzelf, Die spoedig gekruist zou worden. Niet alleen deze zorgen worden verklankt, maar ook de noodzaak zich hieraan te onderwerpen én de vreugde die op teleurstellingen volgt. Deze grandioze cantate, waarin de muziek nauw gebonden is aan de tekst, biedt hoop en uitzicht in de meest sombere omstandigheden van het leven.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 9

In deze 9e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 51: “Jauchzet Gott in allen Landen” (“Juicht voor God in alle landen”). De cantate wekt op God te loven vanwege Zijn trouwe zorgen. Het is belangrijk Gods dagelijkse zegeningen te beantwoorden met onze “Halleluja”-zang. Zelfs bij zorg en nood helpt een loflied meer dan een klaaglied, zo verklanken tekst en muziek. Het feit dat de sopraan de enige koorpartij in de cantate is, wijst erop dat lof aan God de hoogste lof moet zijn. Het slotkoraal bezingt de innige geloofsverhouding met God, uitmondend in een grandioos “Halleluja”.

Hoop met Bach – seizoen 1 – Aflevering 10

In deze 10e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 29: “Wir danken dir, Gott, wir danken dir” (“Wij danken U, God, wij danken U”). De cantate is opgesteld met het oog op de wisseling van de stadsraad te Leipzig. De tekst spreekt over Gods bescherming van ons leven met gebruikmaking van de burgerlijke overheid. In aanwezigheid van veel hoogwaardigheidsbekleders werden de aanwezigen tijdens een kerkdienst opgeroepen tot het prijzen van God. Alle solopartijen benadrukken de verhevenheid van God, Die de hoogste lof verdient. Drie trompettisten en een paukenist maken de muziek van deze grandioze cantate alleen nog maar feestelijker.